Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Για την ΒΙΟΧΑΛΚΟ


Μεταφέρει την έδρα της 
στο Βέλγιο η Βιοχάλκο

Την ώρα που γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες προσέλκυσης ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, οι Έλληνες επιχειρηματίες, τα λεγόμενα «παλαιά τζάκια» του επιχειρείν δίνουν στην πατρίδα τη χαριστική βολή. Μετά τη ΦΑΓΕ και την 3Ε άλλος ένας μεγάλος όμιλος, η Βιοχάλκο του κ. Στασινόπουλου αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα.
Με επίσημη ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο η εταιρεία ανακοινώνει τη φυγή της για το Βέλγιο, με το τρικ της συγχώνευσης με άλλη εταιρεία, την Viohalco S.A., εταιρεία συμμετοχών θυγατρική του ομίλου με έδρα το Βέλγιο.
Ουσιαστικά, η ελληνική εταιρεία κάνει αυτή την κίνηση αφενός για φορολογικούς λόγους και αφετέρου για να μπορεί να έχει ευκολότερη χρηματοδότηση, αλλά οι θυγατρικές παραγωγικές εταιρείες παραμένουν στην Ελλάδα. Τώρα, το ποιες είναι οι απώλειες για την ελληνική οικονομία και για το πόσοι θα χάσουν τις δουλειές τους, αυτό θα το δούμε σύντομα.
Η Βιοχάλκο Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του μεγαλύτερου ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου εταιριών. Ο Όμιλος περιλαμβάνει 80 περίπου εταιρίες, έξι από τις οποίες οι ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΤΕΜ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι πρωτοπόρες στον τομέα τους η κάθε μία και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει στην ιδιοκτησία του ορισμένα αστικά ακίνητα στην Αθήνα και σημαντικές εκτάσεις γης, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1937, εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1947 και συμπεριλαμβάνεται στο χρηματιστηριακό δείκτη της Μorgan Stanley (MSCI), για την Ελλάδα.
Οι εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό με αποτέλεσμα σήμερα ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στο εξωτερικό να υπερβαίνει τον πραγματοποιούμενο εντός Ελλάδος. Οι εξαγωγές κατευθύνονται σε 60 χώρες περίπου και γίνονται είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικών εταιριών. Οι εταιρίες κατέχουν σημαντικά μερίδια της Ελληνικής αγοράς όπου, οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων.
Η βιομηχανική δραστηριοποίηση του Ομίλου στο εξωτερικό, γίνεται μέσω της εγκαταστημένης στο Bridgnorth της Αγγλίας BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD, που παράγει φύλλα λιθογραφίας και foilstock, την πρώτη ύλη για την παραγωγή foil, μέσω της STOMANA INDUSTRY SA, εταιρίας παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στη Βουλγαρία, μέσω της βουλγαρικής εταιρίας επεξεργασίας χαλκού και ορειχάλκου SOFIA MED AD και μέσω της Ρουμανικής εταιρίας παραγωγής καλωδίων ICME-ECAB SA.
Κύριο μέλημα του Ομίλου είναι η αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας που επιτυγχάνεται μέσω των μεγάλων επενδύσεων και η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του. Οι βιομηχανίες του Ομίλου είναι διαπιστευμένες με πιστοποιητικά ISO 9001, 9002 και ISO 14001 για το περιβάλλον ενώ τα προϊόντα τους κατέχουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών.
O Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ απασχολεί σήμερα περισσότερους από 8.000 εργαζόμενους.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

1.Την 13η Σεπτεμβρίου 2013 τα διοικητικά συμβούλια της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής «ΒΙΟΧΑΛΚΟ») και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο: 1) απεφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (στο εξής «Cofidin S.A.») με έδρα το Βέλγιο, 2) όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013, 3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση 4) ενέκριναν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιρειών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, και 5) παρέσχαν την εντολή να γίνουν οι κατα τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.
2. Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.: 1) ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, 2) όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του, και 3) παρέσχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.
3. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.
4. Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης, η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της Viohalco S.A.για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.
5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013.
6. Με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.
7. Η εταιρία σύμφωνα με το νόμο θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης.

Και ένα εύστοχο σχόλιο-απάντηση στο παραπάνω άρθρο, που ουσιαστικά προσπαθεί να δικαιολογήσει την ανικανότητα των κυβερνώντων επιρρίπτοντας τις ευθύνες σε άλλους:


Δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με οικεία θέματα που κατέχουμε εδώ και έτη: με τον Φ.Π.Α. της μπουγάτσας, με τον Φ.Α.Π. των μη προσοδοφόρων ακινήτων, με τις ψευδόμενες Π.Ν.Π., με μαγειρέματα του εκλογικού νόμου, με δωρεάν θεατρικές παραστάσεις από εθελοντές πολιτικούς σε ανοιχτά θέατρα (πρώην εργοτάξια οδικών έργων), με τη φορολόγηση σκαφών και οχημάτων 1928 κυβ. εκατοστών ως τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης, με την πρόσληψη χιλιάδων υπαλλήλων της πρώην Ε.Ρ.Τ. (με σκανδαλώδη πριμοδότηση για να ξαναεισαχθούν) στη νέα -υποτίθεται απαλλαγμένη από την ευνοιοκρατία του παρελθόντος- Ε.Ρ.Τ. και με το βόλεμα ημετέρων συζύγων, τέκνων και εσχάτως και φιλενάδων στη βουλή και τα υπουργεία. Πού να μείνει καιρός για τίποτε άλλο στους πολυάσχολους τού τίποτε;

Η αποχώρηση των μεγάλων βιομηχανιών (και των μικρότερων ή πολύ μικρών που δεν γνωστοποιούνται ποτέ) δυστυχώς δεν φαίνεται να σταματάει. Δεν είναι μόνο τα ελάχιστα φορολογικά έσοδα (γνωρίζει ασφαλώς πώς να στέλνει τα περισσότερα κέρδη έξω μια κατά 70% εξαγωγική εταιρεία) της Βιοχάλκο που χάνονται (περί το 1,5 εκατομμύριο το προηγούμενο έτος), είναι η αρνητική δυναμική και οι εντυπώσεις σε εξωτερικό και εσωτερικό που παράγουν τέτοιες κινήσεις. Ποια μεγάλη βιομηχανία θα έλθει, όταν οι ντόπιοι βιομηχανικοί κολοσσοί συνωστίζονται στην έξοδο; Πιθανώς να έλθουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες, πρώτες ύλες, τουρισμό και ενέργεια, αλλά όχι βιομηχανίες. Αλλά αυτές οι νέες που θα έλθουν (αν έλθουν) δεν επαρκούν για την μείωση της τρομακτικής ανεργίας.

Κι έτσι θα μείνουμε να φορολογούμε τον αέρα (αφού μόνον αυτό θα παράγουμε). Οι εταιρείες (Vodaphone, 3Ε, ΦΑΓΕ, Βιοχάλκο) ψηφίζουν πλέον με τα πόδια των, βγάζοντας αρχικώς το ρευστό και στην συνέχεια την έδρα των σε άλλα ευφορότερα λιβάδια. Και ο υπ. κοινωνικών ασφαλίσεων ορέγεται αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων (από ποιους εργαζόμενους άραγε; ), κραδαίνων πρόστιμα 10 χιλιάδων ευρώ σε επιχειρήσεις που χρωστούν στην εφορία, στο Τ.Ε.Β.Ε., στον εκμισθωτή του ακινήτου στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και στον περιπτερά της γειτονιάς. Θα καταγραφούν πάντως και αυτά με τη δέουσα ακρίβεια, σχολαστικότητα και επιμέλεια δίπλα στα λοιπά εισπρακτέα από Μινιόν Αποκαϊδια Α.Ε., Ακρόπολις Χρηματιστηριακή Πυραμίδες και Αεροπλανάκια Α.Ε., Αερολιμένας Αθηνών keine-Mehrwertsteuer-fuer-die-deutschen GmBH και Panaphon Τηλεπικοιωνίες και Υποκλοπές Εταιρεία (πολύ) Περιορισμένης Ευθύνης.

Σχετικώς με τον Φ.Π.Α. της μπουγάτσας μία φίλη μού μετέφερε τα εξής συναρπαστικά από την επίσκεψή της σε θερινό κινηματογράφο μεγαλούπολης: Πώς άραγε φορολογείται η αλμυρή μπουγάτσα με τυρί (ή τυρόπιττα) που πωλείται στο κυλικείο του κινηματογράφου; Καταναλώνεται ζεστή, κρύα και συχνά ξαναζεσταμένη, άρα σε ποια κατηγορία Φ.Π.Α. εμπίπτει σε κάθε περίπτωση; Καταναλώνεται εντός του καταστήματος ή εκτός; (Οι θεατές-πελάτες δεν εισέρχονταν στο συγκεκριμένο κυλικείο, αφού αυτό ήταν μια -πολεοδομικώς αυθαίρετη- προσθήκη στο χώρο του κινηματογράφου). Καταναλώνεται από ορθίους ή καθημένους (στην πράξη και τα δύο); Αν επιλεγεί η δεύτερη περίπτωση, πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα καθίσματα δεν αποτελούν εξοπλισμό του κυλικείου, αλλά του κινηματογράφου.

Η (πεφωτισμένη) ηγεσία του υπ. οικονομικών (είθε ο καλός θεός να μας κόβει φοροαπαλλαγές και να της δίνει τεκμήρια και “έκτακτες” εισφορές!) έριξε στους ακαλλιέργητους (περί τα φορολογικά) νόες των εν Ελλάδι κινηματογραφόφιλων τον παραπάνω γρίφο και περιμένει να δει αν μπορούν, κάνοντας το καθήκον των ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, να τον λύσουν, ώστε να γνωρίζουν ποιον Φ.Π.Α. οφείλουν να πληρώσουν και να ελέγξουν αν αποτελούν αντικείμενο εξαπάτησης από τον επιχειρηματία ή όχι. Στο μεταξύ ο καλός και φιλεύσπλαγχνος επιχειρηματίας που διαχειρίζεται το κυλικείο (και τον κινηματογράφο) προσφέρθηκε -δεν θα έλεγα ανιδιοτελώς- να τους απαλλάξει από τον κόπο μιας τόσο περίπλοκης σκέψης: απλώς δεν έκοψε σε κανέναν ουδεμίαν απόδειξη, προς οικτράν απογοήτευση της ταμιακής μηχανής του που ήταν εκεί, καλυμμένη από ένα παχύ στρώμα σκόνης και ιστούς αράχνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: